Nhập Từ Cần Tìm

Nhà Máy Kolon-Bình Dương

Nhà Máy Kolon-Bình Dương

TrongDự Án
portfolio
Nhà Đầu Tư:
Tổng công ty đầu tư và phát triển khu công nghiệp (Becamex IDC)
Ngày Khởi Công:
28/05/2019
Vị Trí:
Becamex IDC
Giá Trị:
Ngôi Sao Vi Na
Kiến Trúc:
Ngôi Sao Vi Na
Liên Kết Dự Án